วันที่ 10 มิถุนายน …

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
ณ อาคาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

Read More

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านปิน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนตำบลบ้านปิน ณ.อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ตำบลบ้านปิน มีผู้เข้าร่วม 25 คน

Read More

วันที่31มกราคม2562 …

วันที่31มกราคม2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมสำนึกรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดณ กศน.ตำบลป่าซางมีผู้เข้าอบรม 15 คน

Read More

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ชุมชนตำบลหนองหล่ม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองหล่ม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน

Read More

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลสันโค้ง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ กศน.ตำบลสันโค้ง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน

Read More

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำแคบหมู สมุนไพร 10 ชั่วโมง ณ วัดดอนไชย ตำบลดอกคำใต้ มีผู้เข้าร่วม 6 คน

Read More

วันที่ 30 มกราคม 2562 …

วันที่ 30 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ครูผู้สอนคนพิการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจการทำขนมไทยจำนวน10ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถำ้มีผู้เข้าร่วมจำนวน6คน

Read More

วันที่ 30 มกราคม 2562 …

วันที่ 30 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการนักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ กศน.ตำบลคือเวียงมีผู้เข้าร่วม 25 คน

Read More

วันที่ 30 มกราคม 2562 …

วันที่ 30 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำสบู่แฟนชีและสบู่สมุนไพร 10 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 93/1หมู่ที่ 7 ตำบลดอนศรีชุม มีผู้เข้าร่วม 6 คน

Read More