วันที่ 15 มิถุนายน …

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสิมสุขภาพผู้พิการ ณ กศน.ตำบลบ้านปิน